„Желаем в бъдеще да развиваме по-тесни връзки в областта на бизнеса, спорта и културата между нашите две страни“. Това съобщи в Суворово посланикът на Р. Казахстан Н.Пр. Темирай Избастин, който се срещна с кмета на общината Данаил Йорданов. Кметът запозна госта с историята на града, както и възможностите за бъдещи инвестиции в района, които ще заздравят взаимоотношенията между двете страни.

Посланик Избастин посети църквата Св. „Възнесение Господне“ и джамията в града. След това положи цвета на гроба на съветския летец Бердали Колдасов, загинал тук през 1944 г.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.