През 2023 г. Катедрата по педиатрия в МУ-Варна отбелязва 60-тата си годишнина. Юбилеят е повод да се подчертаят успехите и постиженията на Катедрата, която от нейното основаване през 1963 г. досега се е утвърдила като един от водещите експертни центрове в България за лечебно-диагностична, консултативно-методична, учебна и научноизследователска дейност, с екип от висококвалифицирани специалисти, чийто дългогодишен опит, знания и умения са високо ценени във всички сфери на педиатричната медицина у нас и в чужбина.

Като част от юбилейната програма е провеждането на множество конференции, експертни срещи и кампании за профилактика на детското здраве. Катедрата по педиатрия в МУ-Варна е инициатор и организатор на няколко значими научни форуми и събития през юбилейната 2023 г.

Това са конференция с международно участие по проблемите на диабета и редките ендокринни заболявания през април в Поморие, експертна среща по муковисцидоза във Варна през юни, тържествено отбелязване с връчване на юбилейни награди на МУ-Варна през септември и педиатрична конференция под надслов „60-години Катедра по педиатрия в МУ-Варна“, предвидена за октомври в Свети Влас.

През цялата година са включени и инициативи, посветени на дните за информираност и борба с различни болести, които Световната здравна организация /СЗО/ отбелязва като международни и европейски здравни дни през 2023 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.