Снимка: МРРБ

Близо 7 000 дка свлачищни райони са картирани чрез геодезически заснемания на процесите в тях, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това са свлачища в гр. Обзор (община Несебър), с. Старо Оряхово (община Долни Чифлик, област Варна), гр. Котел (област Сливен), с. Кобиляне (община Кърджали), с. Мламолово (община Бобов дол, област Кюстендил), с. Глогово (община Тетевен, област Ловеч), с. Гъмзово (община Брегово, област Видин), с. Джулюница (община Лясковец, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен) и с. Орсоя (община Лом, област Монтана), като на последните три е извършено аерофото заснемане. На всички свлачища е изработен цифров модел и инженерно-геоложка картировка на терена.

На общо 26 свлачищни райони ще бъдат изградени или възстановени контролно-измервателни системи (КИС), съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи: стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи за установяване режима на подземните води и инклинометрични сондажи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачището, като за част от обектите изграждането или възстановяването на КИС ще бъде съпътствано от инженерно-геоложки проучвания. Данните от измерванията на КИС ще дадат информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси.

Дейностите се изпълняват по проект за  превантивни дейности, свързани с  изграждане или възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони.

Основната цел на инициативата е провеждане на инструментален мониторинг и събиране на данни, необходими на компетентните органи за вземане на правилни решения и за предприемане на действия за ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия за недопускане на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората. Заложено е геозащитните мерки и дейности да бъдат изпълнени по отношение на активни и периодично активни съвременни свлачища, засягащи урбанизирани територии, територии на транспорта, обекти на социалната инфраструктура и техническата инфраструктура. Чрез реализацията на проекта ще се подобри управлението на свлачищния риск, което се основава на обективна оценка и предприемане на действия за намаляването му до приемливи стойности. Набелязването на мерки за борба със свлачищата е в пряка зависимост от опасността, която носят те за населението, техническата инфраструктура, околната среда, историческите и културните паметници и др.

Свлачището в с. Гъмзово, Видинска област е близо 60 дка и се намира над югоизточните покрайнини на селото, като в долната си част е над платното на преминаващия републикански път II 12 - о.п. Видин – Иваново – Брегово – граница Югославия. Започнало е слягане на пътното платно, като по асфалтовата настилка са формирани мрежовидни пукнатини с разтвореност до 2 см. Развитието на свлачищните процеси ще увеличи обхвата на деформацията, при което пряко са застрашени републиканският път, резервоарът за водоснабдяване на селото и други елементи на техническата инфраструктура. Периодичното свличане на земни маси върху платното на пътя пък създава предпоставки за възникването на пътнотранспортни произшествия. В изпълнение на проекта се предвижда поставянето на стационарна реперна мрежа (геодезическа мрежа), опорни репери, хидрогеоложка мрежа, пиезометрични сондажи.

Свлачището в Обзор е с големина близо 70 дка и попада в урбанизираната територия на града, в курортната зона, разположена на югоизток от населеното място и обхваща крайбрежната ивица. Дължината му по направление на движението е около 2000 м и ширина до 85 м. Активните свлачищни процеси започват на около 140 м от края на крайбрежната алея и обхващат цялата носова форма, като свлечените земни маси заедно с дървета и храсти затрупват част от плажната ивица. От свлачищните процеси са разрушени подпорни стени и стълбища, които свързват почивните бази в горната заравнена част на крайбрежния склон и плажната ивица.

Друго голямо свлачище, наблюдавано по проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, изпълняван от МРРБ, е това в местността „Пчелина“ във Варна. То е с площ от около 8 дка, като дължината му е над 100-130 м и ширина 80-100 м. Свлачищният отстъп е с височина 1-2 м, оформен е свлачищен вал с височина до 1 м. Скоростта на движение на свличащите се земни маси е около 20-30 см на ден, като за период от три месеца засегнатите терени се придвижват надолу по склона с около 12-15 м.

Общата стойност на проекта е 2 500 924,00 лв. от които 2 125 785,40 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138,60 лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.