На 22 юни от 10 ч. в сградата на общинска администрация на Вълчи дол ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година. От местната администрация отправят покана към всички жители на общината да вземат участие в обсъждането. Надяват се, че със свои становища ще се включат граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове, кметски наместници на населени места и ръководители на бюджетни звена.

Материалите за обсъждане са публикувани на официалния сайт на община Вълчи дол.

В поканата за обсъждането се уточнява, че до 19.06.2020 година ще се приемат мнения, предложения и становища,че на електронния адрес: oba_valchidol.fsd@mail.bg, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.