По повод Деня на народните будители – 1 ноември, от 10.00 до 11.00 ч. всички желаещи граждани могат да положат цветя на паметника на Паисий Хилендарски в Морската градина, съобщават от община Варна.

Първи ноември е ден за почит на предците ни будители -книжовници, светци, мъченици, герои от славното ни минало.

В този ден цяла България чества личностите, полагали основите на обществения и културен живот на страната - творци, просветители, революционери и други общественици.

Празникът е създаден през 1922 от правителството на Александър Стамболийски, за да се почетат „далечни и близки строители на съвременна България“.

Преди Освобождението на тази дата е почитан Свети Иван Рилски. Днес той се счита за молител пред Бога и покровител на всички българи.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.