Кандидатът за член на Висшия съдебен съвет Евгени Иванов се срещна днес с прокурори от Апелативната, Окръжната и Районната прокуратура във Варна. Пред варненските магистрати г-н Иванов, който е председател на Асоциацията на българските прокурори и прокурор във Военно-апелативната прокуратура в София, е представил концепцията си, с която кандидатства за член на висшия кадрови орган.

„Ще отстоявам независимостта на Прокуратурата на Република България и мястото й в съдебната система. Никога няма да се съглася с две неща – да бъде изведена прокуратурата извън съдебната система и с мнението, че прокурорите са „втора категория“ магистрати“, заяви кандидатът за член на ВСС Евгени Иванов пред варненските магистрати.

Кандидатурата на Евгени Иванов беше първото предложение за член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота, внесена от ръководителите на различни звена в прокуратурата, след като членът на ВСС Даниела Машева напусна кадровия орган, за да поеме поста на заместник на главния прокурор. Номинацията бе мотивирана от колегите прокурори на г-н Иванов със заслугите му в ръководството на Асоциацията на прокурорите в България вече три мандата, с личния му принос организацията на прокурорите да бъде авторитетна и уважавана, както и с професионалните му качества като прокурор и безспорния административен и организационен опит, които г-н Иванов притежава. Освен това той е и лектор в НИП.

След Варна кандидатът за член на Висшия съдебен съвет отпътува за срещи с прокурори от Окръжната и Районната прокуратура в Добрич.

Прокурорите ще избират нов член на ВСС на 26 септември тази година
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.