Днес се провеждат редовните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в МУ-Варна. На тази дата на изпити се явяват и кандидат-студентите за уникалната за страната програма за придобиване на квалификация „Военен лекар".

През новата учебна година в МУ-Варна ще бъдат приети за обучение нови 20 студенти, като обучението ще се осъществява съвместно с Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" – гр. Варна и Военномедицинска академия – София.

Всички кандидатстудентски изпити ще се проведат в присъствен формат и при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването.

Броят на кандидат-студентите, полагащи днешните изпити по биология и химия, е близо 1200. В допълнение, не малък брой кандидати са удовлетворени от представянето си на предварителните изпити и ще участват в класирането само с оценките от изпитите на 29-ти май.

Днес, в 8:45 ч. в I-ва Аудитория в присъствието на Директора на Дирекция „Учебна дейност" проф. д-р Албена Керековска беше изтеглена комбинация от тестови въпроси по биология и комбинация от тестови въпроси и една задача по химия върху материала от 8-и, 9-и и 10-и клас. За първа година в МУ-Варна изпитите се провеждат в един ден и са с обща продължителност от четири часа.

За пета поредна година изпитните тестови комбинации бяха генерирани чрез специализиран софтуер на живо пред кандидат-студентите, като цялата процедура беше предавана в реално време по видеоконферентна връзка до други изпитни аудитории.

При традиционно висок интерес премина първата част от приема на документи за кандидатстване за предстоящата учебна 2021/2022 година, приключила в полунощ на 30 юни 2021 година. Както и през изминалите кампании най-многобройни са кандидат-студентите за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" и „Помощник-фармацевт".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.