На 10.06.2021 г. по инициатива на председателя на управителния съвет на Камарата на архитектите в България (УС на КАБ) - арх. Владимир Милков, се състоя среща с втората по численост в страната регионална колегия - Варна.

На срещата в морската столица, присъстваше арх. Костадин Христов - Председател на Контролен съвет на КАБ, голяма част от УС на КАБ: проф. д-р арх. Борислав Борисов - зам. председател на КАБ, ресор “Нормативи”, член на оперативното ръководство, арх. Мартин Христов - зам. председател на КАБ, ресор “Практика” и член на оперативното ръководство, арх. Константин Димов - председател на „Комисия по международна дейност“ и член на оперативното ръководство на КАБ, арх. Мирослав Бойчев - Член на УС на КАБ, арх. Марин Велчев - Председател на КАБ - РК Варна, член на УС на КАБ, арх. Събин Попов - Председател на КАБ - РК Бургас, член на УС на КАБ и арх. Вичка Колева - Председател на КАБ - РК Търговище, член на УС на КАБ, арх. Николай Рачински - Председател на САБ Дружество Варна, както и главни архитекти на райони и областта на гр. Варна и гр. Търговище.

На срещата арх. Милков направи анализ на финансовото състояние на КАБ, обсъдени бяха и наскоро влезлите в сила промени в ЗУТ, Наредбата за достъпна среда, както и някой тълкувания на спорни законодателни текстове. В своето не кратко експозе, арх. Милков засегна и темите за бъдещите законодателни инициативи на КАБ, съвместно с всички браншови организации от сектор строителство и предстоящите срещи на ръководството с представителите на изпълнителната власт.

Арх. Милков запозна присъстващите с информация за наскоро създадения Европейски иновационен цифров хъб. Той бе учреден от 11 браншови организации в строителството и два университета, БАН и др. Новата структура ще организира обучението в BIM среда на проектанти, строители и ще съдейства за развитието на електронна среда в общините, с възможност за европейско финасиране.

Предстои подписване на меморандум за сътрудничество между КАБ и Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), през месец юли.

Арх. Милков обясни, че КАБ ще настоява Наредбата за достъпна среда да се удължи с 1 година, за да може да бъде подобрена, тъй като в момента ускъпява строителството средно с 30 процента.

КАБ ще кандидатства за европейски средства в размер на 3,6 милиона евро за обучения.

От браншовата структура настояват за промяна в Закона за обществените поръчки, така че само регистрирани в Камарата проектанти и бюра, да могат да кандидастват.

Ще настояват пред Министерството на културата, само експерти на КАБ да правят дигитализацията на паметниците на културата.

Ръководството на КАБ, започва серия от срещи с членовете на регионалните колегии от цялата страна, която цели информиране на по-голяма част от колегията за работата на УС и комисиите към КАБ.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.