Програмата за предстоящите детски представления на Лятната сцена в Държавен куклен театър - Варна:

Събота, 25-ти септември, 11.00 ч. - "Рапунцел"

Неделя, 26-ти септември, 11.00 и 12.00 ч. - две представления на "Трите прасенца" /спектакъл-игра/

ЗА ВЪЗРАСТНИ:

1-ви октомври, 19.00 ч. - "Гларус ретро кабаре" /в закритата театрална зала/

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.