Програмата на представленията за деца в Държавен куклен театър - Варна, за тази събота и неделя:

Събота, 15-ти май, 11.00 и 12.00 ч. - "Рапунцел" - две представления /в закритата зала/

Събота, 15-ти май, 12.00 ч. - "Трите прасенца" /на откритата сцена/

Неделя, 16-ти май, 11.00 ч. - "Лакома мецана" /в закритата зала/

Неделя, 16-ти май, 12.00 ч. - "Трите прасенца" /на откритата сцена/
 

Билети - онлайн: http://vnpuppet.com/купи-онлайн/ или на касата на Кукления театър, ул. "Драгоман" 4.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.