Паркингът пред „ДКЦ 5 Варна – Св. Екатерина“ да бъде с контролиран достъп. За това настояват от лечебното заведение, които изпитват ежедневни затруднения с паркирането на автомобили на пациенти и работещи в структурата.

Пред съветниците от ПК „Собственост и стопанство“ бе съобщено, че паркингът целодневно е зает от коли на живущи в близост, което възпрепятства достъпа до „ДКЦ 5 Варна – Св. Екатерина“. Тези трудности с паркирането водят до отлив на пациенти и е една от пречките за привличането на нови специалисти към екипа на дружеството, посочиха от ръководството на диагностично-консултативния център. За да може лечебното заведение да осъществи това свое желание, членовете на комисията дадоха съгласието си да му се учреди право на ползване.

Във фокуса на днешното заседание беше и друго здравно заведение – „ДКЦ Св. Иван Рилски“ в кв. „Аспарухово“. Съветниците гласуваха капиталът на дружеството да бъде увеличен със 148 550 лв., представляващи стойността на отпуснатите от общинския бюджет средства за ремонт на първи етаж на сградата. Одобрени бяха застрахователи както на „ДКЦ Св. Иван Рилски“, така и на „Двореца на културата и спорта“.

Членовете на комисията дадоха съгласието си старите автобуси на „Градски транспорт“, които бяха заменени от електробуси, да се бракуват. От експлоатация ще бъдат извадени 53 амортизирани превозни средства. Към момента общинският превозвач разполага с общо 160 автобуса и 30 тролейбуса, които са достатъчни за изпълнение на транспортната задача, стана ясно на заседанието.

В дневния ред фигурираше и предложение на кмета за предоставяне за безвъзмездно ползване на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ на два имота в местност Салтанат в Приморския парк. Предложението бе единият имот да се ползва за съхранение на отсечена дървесина, а другият – за битови помещения за служителите на предприятието, работещи на територията на парка. Заради възникнали въпроси при обсъждане на точката беше решено тя да бъде отложена.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.