Програмата на Държавен куклен театър - Варна, до 6-ти юни:

29-ти май, СЪБОТА, 11.00 ч. - "ГРАДИНКАТА НА ПУХЧО" /в закритата зала/

29-ти май, СЪБОТА, 12.00 ч. - "ТРИТЕ ПРАСЕНЦА" /на откритата сцена/

30-ти май, НЕДЕЛЯ, 11.00 ч. - "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ" /в закритата зала/

30-ти май, НЕДЕЛЯ, 12.00 ч. - "ТРИТЕ ПРАСЕНЦА" /на откритата сцена/

1-ви, ВТОРНИК, 11.30 ч. - "ПОД ГЪБКАТА" /в закритата зала/

5-ти юни, СЪБОТА, 11.00 и 12.00 ч. - "ТРИТЕ ПРАСЕНЦА" /две представления на откритата сцена/

6-ти юни, НЕДЕЛЯ, 11.00 ч. - "ТРИТЕ ФЕИ" /на откритата сцена/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.