11-ти юни, вторник, 18.00 ч. - "Питър Пан", мюзикъл за деца над 6 г. /основна сцена/

15-ти юни, събота, 11.00 ч. - "Трите прасенца" /лятна сцена/

16-ти юни, неделя, 11.00 ч. - "Пепеляшка" /лятна сцена/

Билети - онлайн: https://bileti.vnpuppet.com

или на касата на театъра, ул. "Драгоман" 4.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.