Настаняването под наем и продажбата на общински жилища бяха сред въпросите, поставени от граждани по време на днешния приемен ден на председателя на Общински съвет – Варна Христо Димитров. Пенсионерка, настанена в Комплекса за социални услуги за възрастни хора „Гергана“, сподели, че иска да ползва общинско жилище. Нейна връстничка пък желае да купи апартамента, собственост на общината, който ползва от 27 г.

Млада майка попита кога ще бъде направен основен ремонт на детска площадка на ул. „Прилеп“ №1. По думите й съоръжението, което се ползва от 30 деца от съседни блокове, е опасно и има реален риск от инциденти.

За неработещо улично осветление до бл. 52 в кв. „Трошево“ и тъмен подлез в близост се оплака друга варненка. Тя твърди, че заради липсата на лампи има ръст на кражбите от автомобили в района.

Собственик на терен в селищно образувание Боровец – юг изрази недоволството си от въведеното от предходната администрация тройно увеличение на такса битови отпадъци за нежилищни имоти.

Варненски архитект постави пред председателя въпроса кога Община Варна ще покрие своята част от разходите по ремонт на сграда на ул. „Стефан Богориди“ №3. Той и общината са съсобственици на имота в централната част на Варна.

Христо Димитров приема граждани всеки трети четвъртък на месеца. Желаещите да се срещнат с председателя на ОбС-Варна могат да се записват на тел: 052/820 028 или по имейл: hdimitrov@varna.bg.

Записването за следващия приемен ден ще започне в началото на май.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.