Един проблем чука на вратите на хората, а именно изваждането на технически паспорт на сградите, в които живеят. Крайният срок е 31 декември 2022 година, но времето е недостатъчно. Причините, посочват от Асоциацията на управителите на етажна собственост (АУЕС) във Варна.

Първото обстоятелство, е че рядко 1 вход – една етажна собственост, може самостоятелно да се снабди с технически паспорт. Това означава, че една конструктивната единица - „от фуга до фуга” – 2 или 3 входа, да направи общ паспорт. Организацията по събиране на документи и средства е сложна, обясниха експертите.

Друг проблем е, че около 30% от жилищата са необитаеми. Често собствениците са неизвестни или извън страната, и няма реална връзка с тях. Това възпрепятства изготвянето на паспорта и регистрацията му в съответната община. В случай, че липсват данни на повече от 3-4 % от жилищата паспорта не може да бъде вписан в регистрите.

Не съществува публичен регистър за извършване на справка, кои сгради имат вече изготвени паспорти и кои не. Към момента община Варна е публикувала списък на обектите, въведени в експлоатация след 2007 година и тези, които са санирани. Реално всички други изготвени паспорти не са отразени в тази справка.

Трети проблем е, че няма публичен регистър за справка и снабдяване с разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Често, заявиха от Асоциацията на управителите на етажна собственост във Варна, с председател "Кантора Акорд Плюс" ООД с управител Светозар Йорданов, е че панелните сгради не притежават архитектурни проекти. В архива на общината липсва проектна документация за всеки отделен блок по адрес и разрешително за строеж. Има само типова архитектурна документация.

Друг проблем е, че е тромава и трудна процедурата по събиране на нужната проектна документация, а именно: в деловодството на общината се изисква легитимация на управителя на етажната собственост, с протокол от общото събрание, и след това се изисква отделно, специално и изрично решение на етажната собственост за предоставянето на тази документация. Считаме, заявиха от Асоциацията на управителите на етажна собственост, че община Варна трябва да уреди служебно предоставяне на нужната документация с оглед поставените срокове.

Затруднение е й събирането на документите за собственост. Община Варна, съвместно с Агенция по вписванията, трябва да предостави информация на домоуправителя на етажната етажната собственост за актуалните собственици на всеки отделен обект в сградата и за квадратурата му. Процедурата трябва да е облекчена, категорични са от Асоциацията на управителите на етажна собственост.

Методът се забавя и заради това, че при регистрация, след изготвянето му, отново се изисква същата легитимация на заявителя на услугата. Копие на паспорта трябва да се предостави в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Това би следвало да става служебно, заявяват от Асоциацията на управителите на етажна собственост, което е сдружение, създадено през 2019 година в град Варна, и е с най-голям брой членове. Целта му е подпомагане развитието на професионалния домоуправител, като утвърдена професия с конкретни критерии и ясни стандарти.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.