Основният проблем на здравната система в България е липсата на равен достъп до здравни грижи за всички българи. Това коментира пред БНР д-р Пламен Цеков, бивш управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), сега управител на болницата в Севлиево, по повод проекта на нова Национална здравна стратегия. Според Цеков това е първият документ, който всеобхватно споменава проблемите на здравната система.

Новият проект на Национална здравна стратегия за следващите десет години беше предложен за обществено обсъждане от Министерството на здравеопазването в последните дни на 2020 година. В новия стратегически документ за здравеопазването в България за периода 2021-2030 г. в детайли се описват недостатъците на здравната система у нас и се посочва, че натрупаните проблеми в здравния сектор все по-трудно намират решение поради редица обстоятелства от стратегически и политически характер.

Бившият управител на Здравната каса смята, че достойнството на този проект е това, че той реално извежда в публичното пространство проблемите и предлага дебат, съобщава "Investor.bg".

„Виждам анонси за решението на проблемите, а не детайли за решение, но в такава стратегия не могат да бъдат детайлно описани нещата. Това е добро начало за сериозен дебат за това какво трябва да се направи, за да се заличат разликите между нас и старите страни от ЕС по отношение на здравеопазването", посочи Цеков.

Що се отнася до болничната помощ, в стратегията се посочва, че болниците у нас са много, предимно за активно лечение и то концентрирани в големите градове. България има 5,2 болници на 100 000 жители при 2,9 болници на 100 000 в ЕС. Системата е фрагментирана и в нея има все повече хоспитализации като следствие, както на търговския интерес на лечебните заведения, така и на недостатъчно ефективната извънболнична помощ, пише в стратегическия документ.

По думите на Цеков е важно какви механизми ще се създадат, защото не може да има болница навсякъде, където има къща или махала.

„Болниците са сложни структури, които трябва да отговарят на определени изисквания. За да бъдат ефективни, трябва да бъдат не само добре оборудвани с апаратура, но и с необходимите специалисти. Въпросът е как хората от периферията на страната, където не може да има болници, ще достигат до адекватно болнично лечение за кратко време, без това да се отразява върху тяхното здравословно състояние", отбеляза медикът.

Бившият управител на НЗОК подчерта, че системата за специализация на медици е била в основата на деструкцията на заведенията за болнична помощ. Той уточни, че там, където няма частен интерес, държавата трябва да създаде структури, за да обезпечи здравето на населението.

Според Пламен Цеков задължително трябва да има обективни критерии, по които да се преценява качеството на даденото лечебно заведение.

Властите предлагат преструктуриране на болниците, като се отсеят и развият тези, които предлагат по-комплексно обслужване, а другите да се преобразуват в медицински центрове или места за допълнително лекуване. Важна роля ще има Националната здравна карта, селективното договаряне, стимули за преобразуване на легла от активно лечение в такива за допълнително лекуване. В документа се предлага смяна на модела на финансиране на лечебните заведения, при който вече ще се плаща на база резултати от лечение. Преструктурирането на болничната помощ ще е съчетано с укрепване на Спешната помощ.

За следващите десет години управляващите формулират шест приоритета за развитие на здравния сектор. Те са: фокус върху укрепване на системата за общественото здраве, повишаване качеството на медицинските дейности, развитие на ефективна лекарствена политика, на електронно здравеопазване, бъдещето на човешките ресурси, гарантирането на финансова устойчивост на здравната система.

Снимка: Bloomberg LP

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.