Областният кризисен щаб във Варна взе следните спешни мерки от 0.00 часа на 12 март т. г. и ще важат до 26 март.

- От понеделник , /15 март/, до 26 март се преустановяват присъствените занятия в училища и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на област Варна на учениците от 6-ти до 12-ти клас.

- Учениците от първи до пети клас ще учат присъствено.

- Детските градини и детските ясли ще работят;

- Преустановява се за всички възрастови групи провеждането в присъствена среда на всички групи извънкласни занимания и дейности по интереси, занимални, спортни празници и други, организирани от училищата.

- Университетите запазват практическите занятия, като всеки от тях има автономия да направи алгоритъм за посещения на учебните занятия.

- От полунощ на 12 март се забраняват посещенията на малолетни и непълнолетни без придружител в ресторанти, снекбарове и молове.

- На пазарите се въвежда се еднопосочно движение, без струпване на хора.

- Собствениците на големите търговски обекти, включително и хранителни магазини, трябва да осигурят задължително пропускателен режим, съобразен с търговската площ на обекта.

- Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ.

- Увеличава се броят на леглата в лечебните заведения за болнична помощ за дейности по диагностика и лечение на лица, болни от COVID-19 /с готовност до 50% от общия брой легла/.

- Въвежда се задължително носене на защитни маски на открити пространства при струпване на повече хора - пазари, тържища, изложения, централни улици и площади.

- Забранява се провеждането на масови мероприятия в закрити помещения, свързани с провеждане на конференции, работни срещи, обучения, заседания, семинари.

- Забранява се провеждането на занятия в танцови, езикови и др. школи, както и тренировките във фитнес и спортни зали.

- Регистрираните заведения и ресторанти продължават да изпълняват въведените до момента противоепидемични мерки при 30% от капацитета и до 6 човека на маса.

- Не се допуска провеждането на масови тържества като кръщенета, сватби, рождени дни, банкети и други, с повече от 15 човека.

- Преустановяват всички културни и развлекателни мероприятия на територията на област Варна. Затворени ще останат кина, музеи, галерии. Забранява се провеждането на всякакви сценични прояви, занятия от танцовото изкуство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.