За периода 24 – 30 ноември регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна заболeваемост е следната:

Броят на регистрираните чревни инфекции е 13 случая срещу 11 от предходната седмица. За тази седмица са регистрирани 9 лица с ентероколити (заболяемост 2,09 ‰), 2 случая на колиентерит (заболяемост 2,09 ‰), 1 случай на ротавирусен ентерит (заболяемост 0.23 ‰) и 1 лице със салмонелоза ( заболяемост 0,23 ‰).

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани за тази седмица: 14 лица с варицела със заболяемост 3,25 ‰ срещу 19 лица с варицела със заболяемост 4,41 ‰ от предходната седмица, 9 лица със скарлатина (заболяемост 2,09 ‰) срещу 19 лица със заболяване от скарлатина (заболяемост 4,41 ‰) от предходната седмица.

Броят на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) е следният: през настоящата седмица са регистрирани 479 случая със заболяемост 11,12 ‰ срещу 402 случая със заболяемост 9,33 ‰ от предходната седмица. Регистрирани са и 3 лица с диагноза грип по клинични данни. Съобщени са 25 лица с усложнения от грип и ОРЗ.

Има регистрирани 3 лица, ухапани от кърлеж.

Регистрирани са 2 лица имунизирани срещу жълта треска.

В имунизационния кабинет към РЗИ- Варна през отчетния период са извършени 47 имунизации срещу COVID-19.

Извършени са епидемиологични проучвания на 31 лица във връзка с регистрираните през периода остри инфекциозни заболявания.

Радиофизични и радиохимични изследвания

С четирикратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират между 0,09 и 0,10 (µSv/h) микросиверта за час. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-фона не са констатирани.

Извършени са 4 броя инспекции в обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) при осъществяване на държавен здравен контрол за спазване изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, с цел проверка на документацията и спазване изискванията и правилата за радиационна защита.

При извършените инспекции не са констатирани нарушения.

Контрол на обекти

Служители на отдел ДЗК извършиха проверки в 162 обекта, включващи: центрове за работа с деца, хотел, фитнес зала, салони за красота, обществена пералня, обекти за производство и търговия с козметични продукти, игрални зали, гробищни паркове, транспортни средства със специално предназначение, разливочни, ученически стол и ученически бюфет и други.

През отчетния период е изготвено и връчено 1 предписание за хигиенни и противоепидемични мерки.
Във връзка с установени нарушения на здравното законодателство са съставени и връчени 2 акта за административни нарушения на физически лица и 1 акт за административно нарушение на юридическо лице.

Обработени са и са изготвени отговори на множество жалби, сигнали и запитвания,постъпили в инспекцията.

От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са осъществени 51 инспекции в лечебни заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП), аптеки, дрогерии, домове за стари хора и проверка по съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина съгласно Наредба № 5 от 2011 г.

Издадени са 5 удостоверения на лечебни заведения, отговарящи на здравните изисквания и на съответния медицински стандарт и 7 удостоверения за недостатъчност за лекари специалисти. Не са констатирани нарушения. Всички документи по постъпилите преписки за регистрация и пререгистрация на ЛЗИБП са окомплектовани, описани, заверени, сканирани и изпратени в Изпълнителна агенция „Медицински надзор”.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.