Милена Драгнева от Историческия музей в Провадия взе участие и изнесе доклад в Националната научна конференция "Светът на българина през XX век". Научният форум се проведе в Димитровград, а темата на доклада на Милена Драгнева бе свързан с развитието на промишлеността в Провадия (1945-1989).

Третото издание на Националната научна конференция "Светът на българина през XX век" се проведе на 17-18 юни в Димитровград. И третото издание на националната научна конференция с това мото има своето най-естествено домакинство в лицето на града-символ на строителството в България през миналия век - Димитровград, отбеляза кметът на града при откриването, съобщи "Провадийски глас".

Историкът проф. Милко Палангурски, обобщи интересната тема така: „Само се замислете, през ХХ век минахме през толкова превратности - събухме потурите и облякохме европейските дрехи. Обухме банския и открихме плажа като развлечение. В живота ни навлязоха железницата, телефона, телевизията (черно-бяла и цветна), авиацията, грамофона, магнетофона, MP3... И всичко това се е случило на българина за 100 години. Не всеки човек може да го понесе, като промяна. Този век разби старите връзки, което ни прави съпричастни на най-интересното време. Никой не знае дали това няма да е най-успешният век за човечеството."
В конференцията участват представители н научните общности в страната - Българската академия на науките, различни университети и музеи: Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий", Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Университета за национално и световно стопанство, регионалните исторически и етнографски музеи от цялата страна.
 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.