Разговорите по темата за човешкия ресурс в туризма, обучението и актуалното състояние на пазара на труда, особено в контекста на въздействието на пандемията от Сovid-19, са изключително наложителни и е изненадващо, че подобна тематична среща не е била провеждана през последните две години. Това заяви служебният министър на туризма Стела Балтова на заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма.

Като основна цел на срещата бе посочена необходимостта от очертаването на мерки за синхронизиране между нуждите на бизнеса от кадри с необходимите квалификации и умения, от една страна, и учебните програми и стажове на гимназиите по туризъм, колежи, висши училища и професионални центрове в страната, от друга.

„Туризмът е трудово-интензивен сектор, което налага разработване на специфични програми за подкрепа, за да се получи устойчиво във времето възобновяване на дейността. Не трябва да се допуска загуба на квалифицирани и придобили необходимите умения хора, те трябва да се подпомагат в кризисния период чрез субсидирани програми за преквалификация, повишаване на капацитета, придобиване на дигитални умения и подготовка за работа с много по-високи стандарти по отношение на хигиена и здравословни условия както на труд за заетите, така и за получаване на туристически услуги за потребителите“, посочи служебният министър.

Кризата е възможност да се преоформи и преосмисли системата на туризма и да се ускори преминаването към по-зелени и по-устойчиви модели за развитие. „Преминаването към по-устойчиви модели на развитие ще изисква избор. Той е необходим за постигане на икономически, екологичен и социален баланс. Изправени сме пред значителни предизвикателства при избора между устойчивост в дългосрочен период и краткосрочното оцеляване“, подчерта министър Балтова пред участниците.

Бяха обсъдени и конкретни виждания как да се случи това, както и необходимостта от разширяване на дуалното обучение. От близо 117 училища, едва 9 се възползват от тази форма. Същевременно бе изтъкната нуждата работодателите да осигуряват ефективни стажове и работни практики за ученици и студенти.

Участниците се обединиха около тезата, че имиджът на професиите в туристическия бизнес оформят имиджа на дестинацията. Министър Балтова изведе спешната необходимост от мащабно междуинституционално проучване относно развитието на човешкия ресурс в туризма с оглед намиране на решения именно за подобряване имиджа на професиите в сектор туризъм.

За подобряване и повишаване на компетенциите на работещите в туризма бизнесът трябва да използва активно финансиране от фондовете на ЕС. Като друг начин бе посочено да се ползват по-широко възможностите на програмата „Еразъм“, в това число и във връзка с привличане на чуждестранни студенти у нас. Беше дискутирано трудоустрояването на чуждите сезонни работници, които идват у нас без необходимата адаптация и без да знаят езика. От бизнеса предложиха да се проведе кампания, която да насърчи интереса към професиите в сектора, както и вноса на работна ръка от чужбина, да бъдат улеснени адаптацията и обучението им в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

В заседанието участваха още заместник-министърът на туризма Даниела Стоева, представители на министерствата на туризма, образованието и науката, на труда и социалната политика и МВР, както и представители на държавни агенции, водещи университети със специалности в сектора и сдружения от туристическия бизнес.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.