От 08.10.2021 г. до 11.10.2021 г., в периода 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна, м-ст Ален мак, ул. Петър Попов, ул. Янко Славчев, жилищен комплекс Тригор, района около х-л Арена Хотелс, абонатите, електрозахранени от ТП 762, ТП 1815,ТП 755, ТП 1882, ТП 1954, ТП 1835. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

На 08.10.2021 г., в периода 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - част от м-ст Ментеше (абонатите, електрозахранени от ТП 2071).

На 08.10.2021 г., в периода 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Детелина, с. Пчелник и в гр. Долни чифлик -ТП ВП Левента, ТП ПС ВиК и ТП Марин тепе.

На 08.10.2021 г., в периода 14:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Дългопол, с. Красимир, с. Медовец, с. Поляците, с. Партизани, с. Боряна.

На 08.10.2021 г., в периода 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Михалич, с. Добротич, с. Средно село, с. Момчилово.

На 08.10.2021 г., в периода 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: част от с. Калоян - абонатите, електрозахранени от ТП 3.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Калоян, с. Кракра, с. Есеница, с. Изворник.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.