В периода 08:30 ч. до 17:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Синдел, както и в гр. Белослав на следните улици: Ул. Авджи Сава, ул..Димитър Ватев, ул. Алеко Константинов, ул. Асен Златаров, ул. Батак, ул. Васил Левски, ул. Георги Бенковски, ул. Иван Вазов, ул. Никола Вапцаров, ул. св. св. Кирил и Методий, ул. Панагюрище, ул. Рила и ул. Шипка.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. без ток ще са в м-стностите Ракитника, м-ст Орехчето, м-ст Зеленика, Рибарско селище Чайка и Стационара за туберкулозно болни.

За същия период електроподаването ще бъде спряно и в с. Манастир, с. Добрина и в Горско Стопанство Провадия.

В периода 08:30 ч. до 16:30 ч. без ток ще са м-ст Малко Ю, м-ст Евксиноград, м-ст Фатрико дере, м-ст Дъбравата и в гр. Белослав - кв. Акации

А от 09:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Орешак, м-ст Перчемлията, както и в селата Климентово и Генерал Кантарджиево.

В периода 08:00 ч. до 17:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Средно село, с. Засмяно, с. Тръстиково.

Информация и за град Варна. Днес от 08:30 ч. до 16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности са възможни смущения на електрозахранването в районите на: улиците Александър Малинов, ул. Марко Балабанов, ул. Генерал Цимерман, ул. Атанас Томов, кв. Вл. Варненчик – бл. 218, 221, 222, кв. Аспарухово – ул. Средец, КК Чайка, м-ст Ваялар, гр. Девня – ул. Раковски, ул. Пирин, гр. Провадия – ул. Свети Свети Кирил и Методий, ул. Отец Паисий, с. Златина. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути, уточняват от Енерго-про.

А от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на ул. Ралица, ул. Георги Пеячевич и ул. Райко Даскалов.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.