На днешното онлайн заседание на правителството се очаква да бъде определен нов председател на Държавната агенция за българите в чужбина. Предишният - Петър Харалампиев, е обвинен от прокуратурата за участие в престъпна група за подкупи и пране на пари.

По време на заседанието се предвижда още по бюджета на Държавното обществено осигуряване да бъде осигурен допълнителен трансфер. Министрите ще допълнят и Наредбата за приобщаващото образование и Закона за кредитните институции.

Ще бъде обсъден и проект за промени в Закона за радиото и телевизията, вносител е министърът на културата. Измененията се отнасят до финансирането на двете национални обществени медии, което да се приведе в съответствие с европейските изисквания, съобщава БНР.

Целта е държавната субсидия за БНТ и БНР да покрива изцяло разходите за издръжка, които произтичат от задълженията на двете медии и възложените им функции на национални обществени доставчици.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.