Общинският съвет във Варна ще заседава извънредно днес. Поводът е допълнение на решение на местния парламент, свързано с декларациите за определяне на такса битови отпадъци според количеството за 2021 г.

Има предложение от председателя Тодор Балабанов предприятията, които в законоустановения срок до 30 ноември 2020 г. са заявили вида и броя на необходимите им съдове, както и периода за осъществяване на дейността, да имат право до 15 юли 2021 г. да подадат коригиращи декларации.

Заседанието ще започне в 13:00 часа. То ще се проведе неприсъствено и ще бъде предавано пряко чрез YouTube канала на институцията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.