Общинският съвет във Варна ще проведе второто си заседание от началото на годината днес, понеделник, 15 февруари. То ще бъде извънредно и ще започне в 14.00 ч.

И тази среща на общинските съветници ще се проведе отново онлайн и ще може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет - Варна.

В дневния ред на заседание №13 е включена само една точка: "Даване на съгласие на Община Варна да участва в учредяване на Сдружение с нестопанска дейност в обществена полза "Варненски цифров хъб", чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор на Европейски цифров иновационен хъб“ по програмата "Цифрова Европа 2021-2027 г.".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.