Наближава крайният срок за подаване на искания от страна на клиентите на банки за отсрочване на изтеглени кредити, заради въведеното извънредно положение, свързано с пандемията от COVID-19“. Това напомнят от Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ).
Гражданите и фирмите, които биха искали да се възползват от облекчените условия по описания ред, разполагат с още 10 дни да заявят изрично желанието си пред своите обслужващи банки.
Крайният срок за подаване на исканията е 22 юни 2020 г., а банките трябва да вземат решение относно подаденото искане в срок до 30 юни 2020 г. Редът за отсрочване и уреждане на изискуемите задължения към банките и дъщерните им дружества, припомня "Money.bg", е публикуван на интернет страницата на Асоциацията на банките в България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.