През юни 2020 г. промени в Закона за енергетиката задължиха малките фирми в България да преминат от регулиран пазар на електроенергия към свободен пазар. За да протече плавно процесът, беше осигурен преходен период от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г., по време на който малкият бизнес да се ориентира в ситуацията и да пристъпи към избор на доставчик по свободно договорени цени. През този период неизбралите доставчик се снабдяват с електроенергия по типов договор, но в случай че не подадат заявление за избор на доставчик до 10 юни 2021 г., съгласно законовите разпоредби от 1 юли ще преминат към Доставчик от последна инстанция. Функцията му е да не останат без електроснабдяване клиентите, които нямат доставчик по една или друга причина. От 1 октомври миналата година до момента една трета от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби вече направиха своя избор и излязоха на пазара по свободно договорени цени, за 45 000 фирми в Североизточна България тази стъпка все още предстои.
Либерализацията в енергийния сектор стартира още през 2013 г., когато на свободен пазар излязоха големите фирми в страната. В следващите няколко години предстои въвеждането на свободнопазарния принцип за доставка на електроенергия и при домакинствата. Очакванията са законовите промени в тази насока да стимулират конкурентоспособността между доставчиците, което да доведе до по-добри цени и по-адаптирани условия за клиентите.
Още с началото на промените, касаещи малкия бизнес, ЕНЕРГО-ПРО стартира информационна кампания с цел да информира своевременно своите клиенти какво е необходимо да направят. Компанията проведе редица срещи, на които информира местна власт, омбудсмана на РБ, КЕВР, МЕ по темата. Малките фирми в Североизточна България бяха уведомени чрез писма, съобщения в медиите и информация на сайтовете на ЕНЕРГО-ПРО. За да изпълнят законовите условия, клиентите могат да изберат доставчик измежду 50 лицензирани фирми, сред които е и търговското дружество на ЕНЕРГО-ПРО. Енергийната компания обръща внимание, преди сключването на договор за доставка на електроенергия клиентите да следят за точните условия в него, включените в цената параметри, както и стабилността и дългогодишния опит на доставчика, съобщиха от компанията.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.