На 31 юли (петък) изтича срокът, в който собствениците на земеделска земя и земеделските стопани трябва да подадат декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи ( ППЗСПЗЗ) за стопанската 2020/2021 г. относно формата и начина на стопанисване на имотите си.

Собствениците подават декларация по чл. 69 (по образец) до общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите. В декларацията се посочват формата и начинът на стопанисване на имотите през стопанската година, а именно - в реални граници или в масиви за ползване по чл. 37 в, а когато имотите са отдадени за ползване чрез договори за наем или аренда, собственикът посочва сключените договори, като начинът на тяхното стопанисване се посочва в чл. 70 от ППЗСПЗЗ, съобщава водещият сайт за професионално земеделие - АгроКлуб.

Всеки собственик подава декларация в Общинска служба „Земеделие”. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

Наематели, арендатори или ползватели подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота заявление по чл.70 (по образец) от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание според регистрираните в ОСЗ договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение.
Декларации по чл.69 и Заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ задължително трябва да бъдат придружени с документи за собственост, договори за наем, аренда или други документи, доказващи правното основание за ползване на земеделската земя.

Площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище, като „бели петна”.

В помощ на стопаните при подаване на правно основание 20/21г., от Областната дирекция Земеделие в Сливен съобщават, че е необходимо описваните имоти в Декларации по чл.69 и Заявления по чл.70 да бъдат с кадастрални номера.

В Кадастрално-административна информационна система на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър е възможно да бъдат проверени новите кадастрални номера на имоти по стар идентификатор, припомня "selo.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.