В продължение на три години учени ще изследват миди и риби за въздействието на микропластмасата върху тях и върху хранителната верига. Това каза д-р Кремена Стефанова, зам.-директор по научноизследователската в Института по океанология към БАН, съобщи Радио Варна. Експерименталните изследвания имат за цел да установят до каква степен замърсяването и микрочастиците от пластмасовите отпадъци се усвояват от морските организми и водят ли те до физиологични промени.

Определени са три района от българското Черноморие, в които ще се правят проучванията. Съпоставка ще бъде направена между морските обитатели във водите около диви места и около курортите, обясни още тя.

Стефанова изтъкна, че Черно море винаги представлява научен интерес за изучаване на морската среда заради особеностите му - то е полузатворен басейн, солеността е по-ниска, а оттам и биоразнообразието е по-специфично.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.