От Областния информационен център – Варна съобщиха, че управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) изплати нови 13 855 313.44 лева по сключените административни договори от девета и десета оценителна сесия. С тях до момента е изплатена безвъзмездна финансова помощ на обща стойност от 71 736 919,65 лв. по 8 591 броя сключени по процедурата договора.

Приключи и оценката по дванадесета оценителна сесия, включваща 995 проектни предложения , свързани с процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Одобрените за финансиране проектни предложения от сесията са 778 броя със стойност на предоставената БФП в размер на 6 328 038.03 лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.