На две места днес във Варна ще има изнесени пунктове за ваксинация срещу COVID-19, съобщават от РЗИ.

Единият пункт е на входа на Морската градина. Той е с работно време от 11.00 до 18.00 ч. Другият е пред входа на магазин METRO. Неговото работно време е от 10.00 ч. до 18.00 ч.

Снимка: Пламен Гутинов 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.