От 9-и до 25-и март художникът Николай Русев ще представи в Археологическия музей във Варна изложбата си „Трима велики тракийски царе“.

Авторът е пресъздал образите на Орфей, Марон и Котис I. Към всяко едно от платната има и обяснителен текст от проф. Павел Павлов.

Изложбата е финансирана от Националния фонд "Култура" през 2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.