“Полет с нар” Доника Кирова 2021 г.

Изложба живопис на Доника Кирова беше открита в АТЕЛИЕ, ул. “Архимандрит Филарет” 10 във Варна. Експозицията е озаглавена “Дребни сладки”.

Названието на изложбата е провокирано от малките размери на творбите. Отделно се свързва и с храната и насладата от нея – като мотив в част от произведенията, поднесен в различни аспекти на значението й.

“За храната и пластовете. Храната присъства в изложбата чрез серия изображения както като реален, така и като иносказателен обект; храната като философия, като страст, като сбор от енергии, които „поглъщаме” не само с телата си. Всъщност, ако допуснем, че храната е първичният, действителен обект, в него реално може да се открият вторични, третични и пр. нематериални елементи, но само с известна проява на проницателност от наша страна. Този цикъл живописни работи е едно намигване към откриването на втория план, към вътрешността, към това, че същественото често се крие под повърхността”, коментира творбите си Доника.

В експозицията се разграничават три тематични серии: Алегории (маслени бои върху панели от дървесина); Храна и пластове (селективна живопис/маслени бои върху дърво); Импресии с ангели (рисунка/акварел).

“Известно е, че алегорията представлява дума, израз, изображение, което говори или показва едно, а се разбира друго; изразява се отвлечено, абстрактно понятие посредством конкретен образ. Тук алегориите са лица – лицата на нещата или нещата, на които даваме лица. Изрисувани по този начин, те приличат на маски за театър, тъй като са приблизително в действителен размер спрямо човешката глава”, отбелязва Доника.

Доника Кирова е родена през 1974 г. във Варна. Завършва Националната художествена академия в София, специалност „Живопис“ при проф. Андрей Даниел. Работи в областта на живописта, рисунката, фигуралната композиция, натюрморта и артинсталацията. Определя стила си като ироничен романтизъм или романтичен иронизъм. Нейни творби са собственост на частни колекции в Германия, Италия, Испания Швейцария, Канада, Русия, България. Живее и работи във Варна. Преподавател е във Варненския свободен университет.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.