Излезе първото в България ръководство за изграждане на зелени покриви. То е разработено от инж. Орлин Илиев от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Озеленяването на покривите в градовете има важни ефекти за подобряването на околната среда, съобщава БНР.

Зеленината върху сградите има положителна роля заради факта, че задържа прах. Покривното озеленяване намалява т.нар. градски топлинни острови в големите населени места - зони с екстремно високи температури през лятото, които причиняват и здравословни, и проблеми от екологично естество.

В зелената конструкция се задържа голяма част от дъждовната вода. С това пиковото натоварване на канализацията по време на интензивни дъждове до голяма степен се преодолява.

Озеленяването на покривите подобрява редица технологични качества на сградите, нормализира експлоатационните условия и удължава живота на хидроизолацията, подобрява звукоизолацията. Регулира топлинния режим в сградите.

Зелените покриви се засаждат с ниски тревисти растения, които се подържат лесно, но има и покриви, върху които се засаждат храсти и дори дървета.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.