Започна изграждането на многофункционална сграда на рибарското пристанище в местността Карантината във варненския кв. Аспарухово. Дейностите се изпълняват по проекта „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. и е на обща стойност 13 578 483 лв.

На първия етаж на многофункционалната сграда ще бъде обособена борса за обработка, съхранение и продажба на прясна риба. На втория етаж ще бъде разположена административната част, а на третия ще има рибен ресторант. По проект покривът на сградата трябва да бъде оформен като амфитеатър с площадка и панорамна гледка към града и морето. Готови са подводната и надводната част на пристанището, което ще осигури места за 116 плавателни съда.

Проектът „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“ включва модернизация и реконструкция на съществуващото рибарско пристанище с изграждане на хидротехнически съоръжения в акваторията и необходимата инфраструктура. Целта е осигуряване на възможност за ефективно, регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение, първа продажба и спедиция на улова. С реализацията на проекта ще се обособи защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки, чрез което ще се създадат съвременни условия за осъществяване на риболовна дейност със сравнително малки плавателни съдове.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.