Оказва се, че светът на комиксите е с неизчерпаеми възможности. В това ни уверява варненската журналистка и писателка Елена Владова. Тя издаде втория брой на своя в. „Крайморска среща", посветен не само на рисуваните герои, но и на варненската преса.

„Всъщност това е втори брой на вестника, свързан с приключенията на г-н Амигов", разказа Елена Владова тази вечер при представянето на броя в Музея за нова история на Варна. Тя припомни, че -г-н Амигов е литературен герой от нейната книга „Обикновените приключения на г-н Амигов", която излезе на книжния пазар в края на миналата година. В един от разказите главният герой, заедно със своите съседи, които живеят във варненската  Морска градина, решават да издадат вестник. Така се ражда идеята за създаването на вестника, който се  превръща в притурка към книгата. Тази година се появява вторият брой на изданието, посветен на комикс героите у нас и по света.

В новия броя е отделено подобаващо място и на статията от известния варненски подводен археолог Теодор Роков, посветена на ролята и функциите на вестника в българското общество. В първата й част авторът в доста шеговит вид припомня как световната преса се превръща в част от движещата сила на прогреса в края на ХIХ. Няколко десетилетия по-късно тя получава своите особености в приложението й у нас. Те са съобразени със спецификите на българския манталитет и част от тях доста цветисто са описани от Чудомир. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.