Ясен е победителят в конкурса за лого “Варна – 100 години курортен град”, съобщиха от дирекция “Туризъм” към община Варна. След проведеното оценяване от комисия бяха отличени Николай Дойчев - на първо място, Илия Тодоров - на второ, а на трето място е класирано предложението на Илиян Начев.

И тримата участници ще получат награди. Юбилеят от официалното обявяване на Варна за морски курорт се навършва през 2021 г. По този повод община Варна обяви конкурс за изработка на лого, което да асоциира визията на дестинацията, да символизира значимата годишнина и да послужи за брандиране на всички активности, свързани с юбилея през следващата година.

В обявения срок постъпиха 16 предложения от 10 автори, които бяха разгледани от създадена за целта комисия. Проектът, избран да представя туристическа Варна през следващата година, е в два варианта – на български и английски езици, като съдържа в себе си стилизирана информация за 100 годишнината и асоциира цифрово, графично и цветово туристическите дадености на дестинацията, съобщи "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.