Магдалена Давидова – Янева Снимка Районен съд - Варна
Магдалена Давидова – Янева
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с пълно единодушие Магдалена Давидова – Янева за председател на Районен съд - Варна, за идните пет години. Членовете на съвета изразиха категоричната си подкрепа и удовлетворение от представената концепция за работа на съда, личната й мотивация, както и от дадената от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Варна, висока оценка за нейни-
те качества, съобщиха от пресцентъра на ведомството.
Магдалена Давидова е родена във Варна. Завършва висшето си образование - специалност "Право" в юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Започва професионалния си път в съдебната система преди 19 години, именно в РС – Варна. Била е съдебен помощник в Окръжен съд – Варна, след което в продължение на 3 години е младши съдия в Окръжен съд – Разград и Окръжен съд – Варна. От октомври 2013 г. е съдия в Гражданско отделение на Районен съд - Варна, а от началото на 2018 г. и до настоящия момент е заместник-председател на съда.
Съдия Магдалена Давидова е преминала допълнителни квалификации и множество професионални обучения, организирани от Националния институт на правосъдието, Министерство на правосъдието и различни европейски програми в сферата на младежкото и детско правосъдие,
европейското сътрудничество по граждански и търговски дела, насърчаване разрешаването на спорове чрез съдебни програми по
медиация и др.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.