След провеждане на обществена поръчка за избор на фирма изпълнител предстои сключване на договор за ремонтни дейности на Културния дом във Вълчи дол. Те ще бъдат извършени по проекта BG06RDNP001-7.008-0001-C01 „Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 494 252, 90 лв. Бенефициент е община Вълчи дол.

С европейските средства ще бъде направена реконструкция на покривите и фасадите на сградата на Културния дом в града. Предвидена е подмяна на улуци и водосточни тръби. Сред дейностите е обследване за енергийна ефективност и сертифициране, като целта е да се установи нивото на потребление на енергия, да се определят специфичните възможности за намаляването му и да се препоръчат мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Модернизацията ще подобри качеството на средата и цялостния облик на Вълчи дол, с което общината ще стане привлекателно място за живеене и задържане на младите хора. Сред целите на проекта е и улесняване на достъпа до предоставяните обществени услуги и създаване на нови. От подобренията ще се възползват над 9000 жители на общината, както и гостите на Вълчи дол, съобщиха от ОИЦ - Варна

Проектът е стартирал на 28.11.2019 г. и ще продължи до 28.11.2022 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.