Катедра "Аграрна икономика" при Икономически университет – Варна организира Юбилейна научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“ на 18 юни 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1.

Форумът е по повод 30-годишнината от основаването на катедра „Аграрна икономика“ и е част от събитията, посветени на 100-годишнината на Икономически университет – Варна.

Подробна информация ще намерите в сайта на университета:

https://www.ue-varna.bg/bg/news/yubileyna-nauchno-prakticheska-konferentsia-agrobiznesat-i-selskite-rayoni-ikonomika-inovatsii-i-rastezh/661

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.