Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова се срещна с новия представител на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн. Двете отбелязаха важността за изграждане на ползотворно партньорство с цел подобряване благосъстоянието на децата и защита на техния най-добър интерес.

„Можем да продължим сътрудничеството като приоритетна тема е гаранцията за детето, но и в други области можем да имаме съвместни инициативи, свързани със закрила на детето и младите хора“ – коментира Русинова. Тя представи в кратки линии Икономическия и социален съвет, неговите стратегически приоритети и актуални дейности, свързани с приемане на становища и резолюции по общественозначими въпроси от социалния и икономически живот на страната.

Кристина де Бройн разкри своите приоритети, като представител на УНИЦЕФ за България от скоро и разказа за напредъка по пилотния проект с финансиране от ЕК и с подкрепата на УНИЦЕФ за Европейската гаранция за детето. Каза още, че проявяват интерес във връзка с темите на Конференцията за бъдещето на Европа, инициатива, в която също би могло да се установи парньорство между двете институции и разчита на богатия опит на председателя на съвета, имайки предвид нейния дългогодишен опит в сферата.

Зорница Русинова предложи да се организират съвместни прояви, свързани с приетите актове от ИСС, които имат отношение към гаранцията на детето, като възможност за отваряне на дискусии с по-широка аудитория по темата за децата, за тяхното развитие и за гарантиране на по-добри условия на живот и образование. Тя подчерта, че сътрудничеството с УНИЦЕФ в България е възможност за работа и диалог с организираното гражданско общество и да се чуе гласа на младите хора по различни теми от общ интерес.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.