Служители на Югозападното държавно предприятие /ЮЗДП/ гасят пожар, възникнал в района на ДГС Дупница, край с. Дяково, съобщиха от предприятието. Пожарът е предизвикан от искра при активиране на спирачките от преминаващ влак.

По информация на директора на стопанството инж. Пламен Поюков, всяка година на това място се случва запалване на сухи треви от преминаващи влакове, поради непочистената защитна ивица, съобщава NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.