Инж. Коста Стоянов присъства днес на заседание на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) в община Варна, на който се разглеждаше точка за одобрение на ПУП-ПРЗ за най-високата сграда в България – небостъргач на 41 етажа,
който трябваше да се построи в близост до Окръжна болница.

Стоянов, който следи събитията около този проект от неговото начало, нееднократно е изявявал негативно мнение относно толкова мащабно строителство в морския град.

“Взех участие в дискусията и категорично се противопоставих на това безумие поради няколко причини. На първо място – не е спазена процедурата по одобряване. Трябва първо допускане и след това обявяване на заинтересованите страни, което не е направено. Предвижда се т.нар. „неограничен“ Кинт, което противоречи на ЗУТ. В зоната на бъдещия строеж максималният Кинт е 3,0. По този начин инвеститорите искат нарушавайки закона да построят сграда извън нормативната уредба!

Второ: Не са представени обемно-устройствено проучване за определяне на височината на сградите и комуникационно-транспортната система за влиянието върху движението, които са от съществено значение за обследване на централна градска част на Варна.

Трето: Не е направено проучване на „засенчването“ на бъдещия „небостъргач“ върху околните сгради, в т.ч. близкостоящата детска градина. Радвам се, че Експертният съвет взе решение да не одобри този проект. Призовам кмета на община Варна, който и да е той, след като настоящият кмет подаде оставка, да проведе обществено обсъждане по тази значима за нашите съграждани тема!”, каза още Коста Стоянов от "Възраждане".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.