Инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури спряха незаконен улов и търговия с миди край плажната ивица във Варна. Нарушителите са засечени в работен момент, на полеви условия. Съставен е акт за нарушаване на разпоредбите на ИАРА. 40 кг миди са върнати обратно в акваторията на Черно море.

ИАРА призовава гражданите при нередности или при съмнения за извършване на нерегламентиран риболов, да сигнализират на телефон 112.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.