В края на миналата седмица, е подаден сигнал на 112 от любители рибари, за бракониерски набези във Варненското езеро. Действието се развиват в близост до с. Страшимирово. Служители на РК Варна извършиха проверка на посоченото в сигнала място, съобщават от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. При пристигане, те установяват, че бракониерите извършват стопански риболов с хрилни мрежи.

След като нарушителите забелязват контролните органи на ИАРА, успяват да избягат и изоставят уредите и средствата, послужили за извършване на деянието.

От водите на Варненското езеро са извадени от работно положение немаркирани мрежи с обща дължина 150 м. Иззета е и лодката, която също е без маркировка, както и придружаващия инвентар.

Снимка: ИАРА 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.