От началото на август дирекциите на "Инспекция по труда" в Бургас, Варна и Добрич засилват контрола в сезонните обекти, за да се гарантира в спазването на трудовото законодателство през летния сезон, съобщават от ведомството, цитирани от БНТ.

Инспекторите следят за нарушения като недеклариран труд, неспазване на работното време и заплащането на труда, както и дали непълнолетни лица или граждани на трети страни работят законосъобразно.

Проверява се и осигуряването на здравна безопасност при работа, включително дали са въведени противоепидемични мерки за превенция на разпространението на КОВИД-19.

Само за седмица в рамките на кампанията са извършени 241 проверки с 4200 заети в проверените обекти. 22 са случаите на работа без трудов договор, а едно непълнолетно лице е работило без необходимото разрешение. Двама граждани на трети държави са установени да работят без право на достъп до пазара на труда у нас. Съставени са 46 акта за установяване на административно нарушение.

Ресторантьорството и хотелиерството са сред дейностите, в които Инспекцията по труда осъщестява целогодишно засилен контрол, тъй като са сред най-рисковите браншове по отношение на използване на недеклариран труд.

С цел упражняване на по-ефективен контрол, Инспекцията по труда апелира сигнали да се подават, докато лицата все още полагат труд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.