Мобилна грижа в семейна среда и заместваща грижа, са новите безплатни социални услуги, които предоставя Центърът за подкрепа на хора с увреждания в кв. „Аспарухово“ във Варна. Това съобщи Таня Василева, директор на дирекция "Социални дейности" към община Варна.

Мобилната услуга е пилотна за България и дава шанс на хората с увреждания да получат необходимата подкрепа под формата на рехабилитация или социални консултации от специалисти, които ще ги посещават у дома, разказва Радио Варна.

Заместващата грижа предлага 24-часова грижа за хората с увреждания от медицинско лице в продължителност на 14 дни в годината, с което се предоставя възможност на близките на хората с увреждания да ползват този период от време за лични нужди / почивка, командировка, постъпване в болница за лечение и др/, уточни Таня Василева.

Капацитетът на мобилната услуга е за 60 души, като в момента свободните места са 40. От заместваща грижа тази година могат да се възползват 4 души. Няма краен срок за кандидатстване. Документите за кандидатстване са публикувани в интернет страницата на община Варна, а телефонът, на който може да се получи повече информация, е 052 820 – 816.

Центърът за подкрепа на хора с увреждания в кв. „Аспарухово“ отвори на 1 декември 2020 година. Капацитетът му е за 90 души. В него се осигуряват още дневна грижа, мобилна работа и почасови услуги. Екип от 24 специалисти и помощен персонал, в това число социални работници, рехабилитатори, психолог, лекар, медицински сестри, арт терапевт, трудотерапевт и санитари са наети да организират дневната грижа и почасовите услуги. Центърът разполага и със специализиран микробус с платформа за хора с увреждания, с който се осъществява транспортирането на потребителите и екипите за мобилните услуги.

Проектът се реализира чрез Европейския социален фонд, ОП „Развитие на човешките ресурси“. Крайният му срок е 1 август 2021 г., но по думите на Таня Василева услугите, които предоставя могат да бъдат удължени до края на годината. След това община Варна ще кандидатства за финансиране от държавния бюджет, за да продължи социалната услуга.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.