Комисията, която преди месец назначи кметът на община Провадия Жоро Илчев, свързана с дарителската кампания „Заедно за Мони!“, съобщи резултатите от благородната инициатива. Бяха преброени парите, за лекуването на детето.

От кутиите, поставени на различни места в града, сумата наброява 4324,80 (четири хиляди и триста и двадесет и четири лева и осемдесет стотинки) лева. От двата концерта, свързани с дарителската кампания, е събрана сумата от 7908,65 (седем хиляди деветстотин и осем лева и шестдесет и пет стотинки) лева.

Събраните средства са предадени на Борислав Парушев, в качеството му на законен представител и баща на Симона Бориславова Парушева. Те са в общ размер на 12 233,45 лв. /дванадесет хиляди двеста тридесет е три лева и четиридесет и пет стотинки/.

От “Провадийски глас” съобщиха, че комисията изказва благодарности към всички, които подпомогнаха благородната кауза и още веднъж публикува банковата сметка за набиране на средства за лечение на Мони:

Титуляр: Симона Бориславова Парушева

IBAN: BG95FINV91501317439903

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.