Информационна среща „Програмите на ЕС – стъпка към успешна реализация на младите хора“ с участието на еврокомисар Мария Габриел се състоя на 19.03.2021 г. Форумът, който се проведе виртуално, бе организиран от Икономически университет – Варна, катедра „Правни науки“.

В него се включиха ректорът проф. д-р Евгени Станимиров; проф. д-р Надя Костова – зам.-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите; доц. д-р Радан Мирянов – зам.-ректор по интернационализация; доц. д-р Петя Данкова – директор на Научноизследователския институт в ИУ – Варна; доц. д-р Десислава Серафимова – ръководител на проект по Фонд научни изследвания на тема "Дигитализация в сферата на образованието и на пазара на труда".

Модератор на срещата бе доц.-д-р Андрияна Андреева – ръковдител на катедра „Правни науки“, която при откриването подчерта: „За нас е важно да направим своя избор, да знаем своите хоризонти, новите възможности и именно това ни провокира да организираме днешната виртуална среща – от една страна, за да покажем, че разстоянията не са пречка за нас, ние сме част от новата дигитална реалност, а от друга страна, за да бъдем сред първите, които ще получат информация за програмите на ЕС и по този начин ще направим своя избор, своята стъпка, за да сме по-успешни.

Цифровизацията има невероятен потенциал за намиране на решения на много от предизвикателствата, пред които сме изправени. Тя има ключова роля както в научните изследвания и иновациите, така и в насърчаването на сътрудничество в образователните политики и научните търсения.“

В изложението си пред участниците в срещата ректорът проф. д-р Евгени Станимиров припомни, че през последните години Икономически университет – Варна участва в 4 проекта, финансирани по програма „Еразъм+“ с 22 партньори, а по програма „Хоризонт“ има един проект и още един в процес на оценка с общо 39 партньори.

Всички програми се реализират с участието на студенти. „Убедени сме, че работата по проекти и насърчаването на мобилността са най-бързата писта за трансфер на ноу-хау между университети, бизнеси и приложни области. ИУ – Варна неотклонно работи за позициониране като креативен, предприемачески и създаващ реален принос за обществото образователен център.

Успешната реализация на младите хора е основна наша мисия, защото както процесът на обучението им, така подготовката и развитието на академичните кадри имат за цел качествен учебен процес и научни изследвания с резултати, които могат да намерят бързо и реално приложение.

Опорни точки в нашата стратегия са интернационализацията, дигитализацията и иновативното обучение. Младите хора са в центъра на нашата социална и икономическа отговорност. В отговор на това развиваме партньорската си мрежа с чуждестранни висши училища, която към момента надвишава 230 партньори.“ – подчерта проф. Станимиров и добави: „Благодарение на усилията ни в споменатите области входящата и изходящата мобилност по програма „Еразъм +” расте всяка година, а ръстът при изпълнението на мобилностите с цел практика е 500%.

Преди година организирахме “Erasmus + Staff Week”, в която участваха и страни по КА 107. През юли 2021 г. предстои да домакинстваме конгреса на координаторите по програма „Еразъм +” ERACON.“

Еврокомисар Мария Габриел представи акцентите в Стратегическия план по „Хоризонт Европа“, чрез който се идентифицират насоките за инвестиции през първите 4 години, така че да се отговори ефективно на предизвикателствата.

Инвестициите в приоритетни области на науката и иновациите в Европа са водещи в първия стратегически план за 2021-2024 г., който определя четири приоритета. На първо място това е постигане на стратегическа автономност чрез разработването на ключови цифрови, базови и нови технологии.

Другите области за инвестиране са насочени към възстановяване на биологичното разнообразие, превръщането на Европа в първата цифрова и неутрална по отношение на климата икономика, създаване на по-устойчиво и приобщаващо европейско общество.

Чрез Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) с бюджет 10 милиарда евро, чието начало беше обявено на 18.03.2021 г., ще се изградят по-добри връзки между науката и иновациите. Той ще подкрепи стартиращи и малки и средни предприятия (МСП) и ще насърчи пробивните иновации в Европа. ЕСИ ще прилага нова система, чрез която стартъпите и МСП могат да кандидатстват за финансиране по всяко време по опростена процедура. Екип от ръководители на програми на ЕСИ ще отговаря за разработването на визии за революционните технологични иновации.

Програмата „Ускорител“ с бюджет от 1 милиард евро е предназначена за стартъпи и МСП и цели разработването на иновации, имащи потенциал за създаване на нови пазари. Предлага се и смесено финансиране, което съчетава частен капитал и безвъзмездни средства. Програмата „Изследвач“ с бюджет от 300 милиона евро е насочена към мултидисциплинарни екипи за научни изследвания с потенциал за технологични пробиви. Схемата за финансиране на прехода е предназначена за реализиране на резултатите от научните изследвания в иновативни продукти и е с бюджет 100 милиона евро.

Всички проекти ще имат достъп до услуги за ускоряване на бизнеса от ментори и експерти. “Хоризонт Европа“ е най-мащабната в света програма за научни изследвания и иновации в света с увеличение на бюджета от 30% в сравнение с предходната програма. Тя ще постави силен акцент върху използването на пълния потенциал на научните изследвания и иновациите и в сектора на културата.

По време на информационната среща Мария Габриел акцентира и върху мисиите в рамките на програмата “Хоризонт Европа”, които са в следните области: борба с раковите заболявания; адаптиране към изменението на климата; неутрални от гледна точка на климата и интелигентни градове; добро състояние на океани, морета, крайбрежни и вътрешни води; здравословни почви и храни.

В изложението си тя очерта и основните аспекти на европейските образователни програми за мобилност в програмния период 2021-2027 г. с новите форми на смесена мобилност – онлайн и офлайн; Европейската студентска карта; Европейските университетски алианси (които в момента са 41 между 280 университета от общо 5000) и сътрудничеството между висшите училища за развитието на бъдещи образователни политики; трансформацията на висшето образование по линия на по-висока свързаност; приносът на университетите за инициативата „Нов евроейски Баухаус“. Сред коментираните теми бяха още признаването на вътрешните микро кредити за краткосрочни обучения; цифровите стажове в партньорство с бизнеса; Зелен и Син „Еразъм“; инициативата „Млади посланици на Черно море“ и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.