Във всяко поколение има хора с идеали и кауза, които се опитват да се борят срещу конкретни правила. А има и такива, които са готови на бунт заради самия бунт, като средство за себеутвърждаване. Важно е да се постигне трудното съчетание от рушенето на стереотипите, но и спазването на значимите за обществото правила.

Това коментира пред Радио София Ирина Кирякова, психолог и психотерапевт, в сезона на абитуриентските балове.

Съществуват бунтове, които имат смисъл, носят новото – и историята дава примери. В същото време са ставали бунтове от хора без посока, цели и дори възпитание.

Въпросът е защо клипове с непристойно поведение толкова бързо и широко се разпространяват в интернет. Всяко дете в един момент забелязва, че като направи беля, му обръщат внимание. Все пак, важно е какво показваш, това също възпитава, допълни Кирякова.

Според специалиста огромното количество информация може да доведе до повишаване на налягането, дори до взрив. По-малките деца днес все още се затрудняват да се самоопределят, нямат идентичност, търсят идеи, посоки, мечти. В обществото се налагат мнения за лесен успех без усилия, но всичко е въпрос на ежедневни стъпки и труд.

Регулацията не ни пречи, тя ни пази. Но се нуждаем от авторитети.

Може да се каже, че и душевната храна се нуждае и преминава през процес на храносмилане – важно е какво попада и как го приемаме и осмисляме, допълни Ирина Кирякова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.